Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA

PREDMET: Obavještenje o donošenju Odluke o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija

U skladu sa članom 11. Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine br. 37/19 od 26.04.2019. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovinebr. 37/19 pod brojem 102/19 od 25.12.2019. (u daljem tekstu Pravilnik), Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija (u daljem tekstu Komisija) donijela je 05.02. 2020.  Odluku o utvrđivanju  rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija, broj: 50/20.

Postupak dodjele stipendija je pokrenut na osnovu Javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2019/2020. godinu, broj: 01/20 od 03.01.2020. godine.

Komisija je po zatvaranju Javnog poziva, pristupila utvrđivanju ukupnog broja prijavljenih kandidata, kandidata koji ispunjavaju propisane uslove i pristupila bodovanju samo onih kandidata koji ispunjavaju propisane uslove radi sačinjavanja rang liste, kao i donijela Odluku o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje stipendija (u daljem tekstu Odluka), a sve u skladu sa odredbama člana 11. Pravilinika.

Odluka će biti istaknuta na internet stranici BZK „Preporod“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine www.preporod-brcko. ba osam (osam) dana, a sve u skladu s članom 11. stav 9. Pravilnika.

Kandidat koji nije zadovoljan Odlukom, može podnijeti prigovor Upravnom odboru „Fondacije porodice Bećirević“ (u daljem tekstu: Upravni odbor) u roku od osam (8) dana od prvog narednog dana od isteka roka objave na internet stranici BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH.

Prigovor se dostavlja neposredno u prostorije Fondacije porodice Bećirević, u zatvorenoj koverti naslovljenoj Upravnom odboru, ili posredno putem pošte na adresu Fondacija porodice Bećirević, ul. Branislava Nušića 40, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

U prilogu ovog obavještenja je Odluka o utvrđivanju rang liste kandidata kojima se dodjeljuje redovna stipendija. 

U Brčkom 05.02.2020. godine.


BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA PORODICE BEĆIREVIĆ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE REDOVNIH I POSEBNIH STIPENDIJA

Broj: 50/20

Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, 05.02.2020. godine

Komisija za provođenje postupka dodjele redovnih i posebnih stipendija, na osnovu člana 11. stav (8) Pravilnika o postupku dodjele stipendija učenicima i studentima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Upravnom odboru Fondacije porodice Bećirević, na sjednici održanoj 05.02.2020. godine, d o n o s i:

                                                                                O D L U K U

                                                O UTVRĐIVANJU RANG LISTE KANDIDATA

                                                KOJIMA SE DODJELJUJE REDOVNA STIPENDIJA

                                                                                                                                                 Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rang lista kandidata kojim se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva za dodjelu redovnih stipendija studentima I, II i III ciklusa studiranja za akademsku 2019/2020. godinu, broj 01/20 od 01.01.2020. godine.

                                                                                                                                                 Član 2.

Rang listu studenata kojima se dodjeljuje stipendija na osnovu Javnog poziva iz člana 1. ove Odluke čine slijedeći kandidati:

  1. Sanel Hasanović
  2. Elma Lišić
  3. Amra Rejzović
  4. Edina Huseinović
  5. Samra Salkić
  6. Melisa Jemenidžić          

                                                                                                                                                 Član 3.

Ovom Odlukom utvrđuje se i lista kandidata koji su se prijavili na Javni poziv broj: 01/20 od 03.01.2020. godine, koja čini sastavni dio ove Odluke.

 Dostaviti:                                                                                          PREDSJEDNIK KOMISIJE

1.            Upravnom odboru;

2.            Evidenciji;                                                                               Lejla Murselović

3.            Arhivi.

 Lista Kandidata koji su se prijavili na Javni poziv broj: 01/20 od 03.01.2020. godine        

                               

R/br

                       Ime i prezime studenta

           Napomena

1.

Sanel Hasanović

          Ispunjava uslove

2.

Elma Lišić

          Ispunjava uslove

3.

Amra Rejzović

          Ispunjava uslove

4.

Edina Huseinović

          Ispunjava uslove

5.

Samra Salkić

          Ispunjava uslove

6.

Melisa Jemenidžić

          Ispunjava uslove

7.

 Said Memišević

Nepotpuna dokumentacija, obrazac PBA4 o prebivalištu

8.

Amer Denić

Nepotpuna prijava/ prosjek ocjena – ne ispunjava uslove

9.

 Irma Nakičević

Nepotpuna prijava/ državljanstvo - ne   ispunjava uslove

10.

 Elvin Delić

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena

11.

 Amra Mešković

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena

12.

 Berna Ribić

Ne ispunjava posebne uslove/prosjek ocjena